KDO JSME

1

STANOVY

Mimořádný Sněm ČTU dne 3.12.2016 schválil změnu ve Stanovách, současné znění Stanov níže..

Programové prohlášení ČTU
na období 2018 – 2022

 Stanovy Tábornického klubu Modrý Kruh  zde

4

STATUTÁRNÍ

ORGÁNY ​

 

Platný výpis z rejstříku

Statutární zástupci:

 

Lenka Fialková - náčelnice

Jan Kořínek - místonáčelník

Hana Procházková - revizní orgán

2

PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška do do ČTU

Přihláška za člena oddílu je zároveň přihláškou do České tábornické unie. Přihlášku odevzdejte oddílovému vedoucímu.

Směrnice o registraci

5

VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Zhodnocení činnosti během jednotlivých roků.

2019 

2018

2017

 

3

PODMÍNKY ČLENSTVÍ 

Ze stanov:

Členství vzniká odevzdáním členské přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím organizační jednotkou, u které jednotlivec požádal o členství. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, respektive jeho zákonný zástupce, souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřebu spolkové evidence a výkaznictví ČTU a pobočných spolků byly poskytnuty jeho osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, doručovací adresa a e-mailová adresa.

6

ČÍSLA 

 00674524

Právní forma: pobočný spolek

nejsme plátci DPH

číslo bankovního účtu:  123753379/0800

id datové schránky: q52vpsq

Kontakt na náčelnici:

​​Mail: tkmodry.kruh@gmail.com

​Korespondenční adresa:

Česká tábornická unie, TK Modrý Kruh, oblast Praha, p.s.

U Nikolajky 5,150 00  Praha 5

id datové schránky: q52vpsq